Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

W związku z wysokim zagrożeniem ze strony nowego koronawirusa SARS-CoV-2 oraz obowiązującymi zaleceniami

wstrzymujemy zajęcia w Sali Edukacyjnej „ISKIERKA”

​do odwołania.

iskierka

REGULAMIN SALI EDUKACYJNEJ „ISKIERKA”

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Sala edukacyjna „Iskierka” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie (KP PSP) została stworzona w celu popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz wyrobieniu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem.
 2. Zajęcia realizowane w Sali edukacyjnej „Iskierka” skierowane są do dzieci, które ukończyły 6 rok życia oraz do młodzieży w wieku do 16 lat.
 3. Zajęcie realizowane są w grupach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu terminu.
 4. Grupa szkoleniowa liczy nie mniej niż 15 lecz nie więcej  niż 25 uczestników.
 5. Rezerwacja terminów prowadzona jest telefonicznie w Wydziale Operacyjnym KP PSP w Legionowie (tel. 22 774 28 28) lub pisemnie na adres KP PSP ( w przypadku rezerwacji pisemnej konieczne jest telefoniczne potwierdzenie terminów).
 6. Przed rozpoczęciem zajęć, opiekun grupy zapoznaje się z niniejszym regulaminem i własnoręcznym podpisem pisemnym potwierdza przyjęcie go do wiadomości i stosowania.
 7. Użytkownicy poruszają się w grupach pod wyłącznie nadzorem opiekunów i osoby prowadzącej zajęcia.
 8. Na zajęcia uczestnicy powinni stawić się punktualnie, zgodnie z ustaloną godziną w harmonogramie.
 9. W okresie jesienno-zimowym uczestnicy szkolenia przynoszą na zajęcia obuwie na zmianę oraz są zobowiązani do zachowania w nich porządku i czystości.
 10. W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa, usterek w urządzeniach i instalacjach opiekunowie niezwłocznie zgłaszają je osobie prowadzącej zajęcia.
 11. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, opiekun zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie osobę prowadzącą zajęcia wraz z podaniem okoliczności zdarzenia.
 12. Po zakończeniu zajęć wyposażenie pomieszczeń powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym i pierwotnym porządku.
 13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy konsultować się z osobą prowadzącą zajęcia.
 14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali edukacyjnej „Iskierka” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia z ramienia KP PSP w Legionowie.
 15. Opiekunowie grupy przed zajęciami dydaktycznymi bezwzględnie muszą zapoznać się
  z niniejszym regulaminem.
 16. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Iskierka” są bezpłatne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Opiekunowie grupy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz stwierdzone celowe zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali edukacyjnej „Iskierka”
 2. Za osobiste przedmioty wartościowe pozostawione w szatni – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia spowodowane użyciem go niezgodnie
  z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 4. Sprawy sporne zaistniałych szkód i pokrycia ewentualnych kosztów naprawy lub wymiany sprzętu w pomieszczeniach Sali edukacyjnej „Iskierka” rozpatruje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Legionowie.
 5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu Sali edukacyjnej „Iskierka” – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zastrzega się prawo odwołania zajęć bez konieczności podania przyczyny.
 7. Zajęcia szkoleniowe mogą być przerywane wyjazdami do działań ratowniczo – gaśniczych lub innymi pracami koniecznymi do utrzymania gotowości operacyjno – technicznej jednostki.

Legionowo, październik 2016r.

REGULAMIN SALI EDUKACYJNEJ „ISKIERKA”

KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY

20160419_14323820160419_143454 20160422_103052

19 kwietnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Legionowie miała miejsce uroczystość otwarcia sali edukacyjnej „Iskierka”. Salę otworzył Komendant Powiatowy PSP w Legionowie st. bryg. Mieczysław Klimczak wraz z Zosią jedną z pierwszych użytkowniczek sali. Wstęgę przecinali min. starosta legionowski Robert Wróbel, prezydent Legionowa Roman Smogorzewski. Wśród zaproszonych gości był min. pełniący obowiązku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Janusz Szylar.

Sala edukacyjna „Iskierka” składa się z zespołu dwóch pomieszczeń. Pierwsze z nich to mieszkanie, składające się z funkcjonalnie wydzielonych pomieszczeń: kuchnia, łazienka, salon oraz pokój dziecięcy. Drugie pomieszczenie jest salą będącą punktem zbiórki, w którym (po przeprowadzonej ewakuacji) dzieci zapoznawane są ze znakami bezpieczeństwa oraz budową i zasadą działania podręcznego sprzętu gaśniczego.

W czasie prowadzonych zajęć dzieci będą uczyć się jak w praktyce zaalarmować straż pożarną gdy widzą zagrożenie oraz będą świadkami przebiegu akcji ratowniczo – gaśniczej obserwowanej na ekranie. Ewakuowani przez strażaka będą nabierać umiejętności zachowania się w strefie zadymienia. Dzieci po ukończeniu zajęć otrzymują certyfikat dzielnego małego ratownika oraz pamiątkowy plan lekcji z wozem strażackim.

 

Opracowanie: KP PSP Legionowo

„Iskierka” – sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży rozpoczęła swoją działalność w pierwszych dniach maja bieżącego roku. Od tego czasu do dnia dzisiejszego ścieżkę edukacyjną w sali przeszło już 789 dzieci, uzyskując tytuł „Małego Dzielnego Ratownika”, potwierdzony certyfikatem komendanta powiatowego PSP w Legionowie. Zajęcia odbywały się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania komendy powiatowej PSP .

Każdego dnia odwiedzały nas 1-2 grupy dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu legionowskiego. Informacja o funkcjonowaniu „Iskierki” rozprzestrzeniła się tak bardzo, że strażacy z Legionowa otrzymują coraz więcej zapytań o uczestnictwo w zajęciach z placówek zlokalizowanych w gminach i miastach z sąsiadujących powiatów.

W okresie wakacyjnym zainteresowanie salą wynika głównie z półkolonii letnich organizowanych na terenie powiatu, jednak w minionym roku szkolnym kierowano do nas zapytania o możliwości uczestnictwa w zajęciach od września 2016 roku

Serdecznie zapraszamy zarówno w podczas wakacji jak i od września 2016 roku.

Fotogaleria

20160513_105712.jpg
20160517_093701.jpg
20160517_095201.jpg
20160518_095329.jpg
20160530_101512.jpg
20160518_093630.jpg
20160518_094117.jpg
20160513_104225.jpg
20160524_132121.jpg
20160513_101136.jpg
20160606_094827.jpg
20160606_100130.jpg
20160518_095815.jpg
20160518_095829.jpg

Nowe pomieszczenie „ISKIERKA 3” obrazujące skutki pożaru mieszkania.

11-img_7456