Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

Szerszenie i osy

szerszenie2

Mając na względzie zapewnienie jednolitych standardów udzielanej pomocy podczas stwierdzonych zagrożeń stwarzanych przez owady błonkoskrzydłe (osy, szerszenie) opracowane zostały, a następnie zatwierdzone przez KG PSP „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”.

Z „Zasad…” tych wynika, że w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi straż pożarna udziela natychmiastowej pomocy, jednakże w innych przypadkach, a w szczególności gdy:

  1. Zachodzi konieczność usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu.
  2. Skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusza konieczność stosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.

Właściwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są wyspecjalizowane w tym zakresie inne podmioty.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Zwracamy się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia jeśli takowe zagrożenie nie występuje. Wyjazd zastępów w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą działań opisaną w „Zasadach…” : zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu, i nakazanie zgodnie z Prawem budowlanym, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy, a nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może opóźnienia w dotarciu do zdarzeń gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.

Wytyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie postępowania z owadami błonkoskrzydłymi.